Kysyttyä

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

 • Tietoa alueesta

 • Tarvitsetko apua?

 • 1. Mikä Pateniemenranta on?

  Pateniemenranta, entinen Pateniemen saha-alue, sijaitsee Oulun Pateniemessä noin kymmenen kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen. Alueella on toiminut Pateniemen saha, joka on lopettanut toimintansa vuonna 1990.

  Pateniemenrannan alue kuuluu Pateniemen kaupunginosaan. Pateniemi muodostaa yhdessä Herukan ja Rajakylän kaupunginosien kanssa Pateniemen suuralueen. Pateniemi on kuulunut Haukiputaan kuntaan aina 1960-luvulle saakka. Se liitettiin osaksi Oulua vuonna 1965.

  2. Mitä Pateniemenrannan naapuristossa on?

  Pateniemenrannan naapuristo on pääosin asuinkäytössä. Talot ovat alueella lähinnä omakoti- ja rivitaloja. Lähimmät asuinalueet ovat Pateniemen Länsi-Patela, Herukan Ojakylä ja Herukan Taskisenperä. Asuinkäytön lisäksi lähellä on laajoja luonnontilaisia puistoja. Näitä ovat muun muassa Piimäperänpuisto, Ojankylänpuisto, Lautatarhanpuisto ja Jukurinpuisto. Puistot on kaavoitettu virkistysalueiksi.

  3. Millainen alue Pateniemenrannasta tulee?

  Pateniemenrantaan on tavoitteena toteuttaa viihtyisä ja vetovoimainen, hyvien palveluiden, liikenneyhteyksien ja virkistysmahdollisuuksien ääressä oleva merellinen asuinalue. Meri on vahvasti läsnä koko Pateniemenrannan alueella: rantaviivaa on noin puolitoista kilometriä ja alue suunnitellaan siten, että lähes kaikkialta alueelta on näkymiä merelle.

  Kaavarunkovaiheen suunnitelmassa asuinalue muodostuu kolmesta alueesta: pohjoinen ranta-alue, ”Pohjoiskärki”, eteläinen ranta-alue,” Eteläkärki”, ja Leppiojantien eteläpuolinen,  ”Koivikon” alue. Alueiden nimet ovat tässä vaiheessa vain kaavarunkotyötä ja aluerakennetta helpottavia nimiä.

  Pateniemenrannan pohjois- eteläkärjen väliin sijoittuu keskuspuisto, joka toimii Pateniemenrannan keskipisteenä ja kokoontumispaikkana. Keskuspuiston reunalla, alueen pääkadun mutkassa, sijaitsee aukio, joka voi toimia niin torialueena kuin erilaisten tapahtumien sydämenä. Laajat viher- ja virkistysalueet tarjoavat niin alueen asukkaille kuin alueen ulkopuolella asuville monipuoliset virkistys- ja viihtymismahdollisuudet kaikkina vuodenaikoina.

  4.. Mitä tarkoittaa kaavarungon tekeminen alueelle?

  Kaavarunko on alueen tulevaa asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua ohjaava yleisluontoinen suunnitelma. Kaavarunkotyön päätavoitteena on ollut tutkia alueelle soveltuvaa rakentamisen luonnetta sekä sitä, kuinka paljon erilaisia rakentamismuotoja, esimerkiksi kerrotaloja ja omakotitaloja, alueelle kannattaa rakentaa. Nyt tehdyn kaavarungon pohjalta voidaan Pateniemenrannalle laatia asemakaava. Uuden asemakaavan alueelle hyväksyy Oulun kaupunginvaltuusto.

   

  5. Kuka omistaa Pateniemenrannan alueen?

  Pateniemenranta on pääosin Stora Enso Oyj:n omistuksessa. Oulun kaupunki ja Stora Enso Oyj ovat laatineet alueen kehittämisestä sopimuksen. Hankkeessa laaditaan asemakaavoitusvaiheessa maankäyttösopimus.

  6. Miksi Pateniemenrannasta tehdään asuinalue ja mitä palveluita alueelle voi tulla?

  Pateniemenrannan alue on tällä hetkellä suurelta osin avointa hiekka- ja sorakenttää, jossa on vain matalaa kasvillisuutta. Alue on  ollut vailla käyttöä jo parin vuosikymmenen ajan. Rakentuessaan alue muuttuu korkeatasoiseksi asuinalueeksi ja laajaksi virkitysalueeksi. Uusi asuinalue lisää myös kiinnostusta koko Pateniemen suuraluetta kohtaan.

  Pateniemen suuralueen väestökehitys on ollut laskevaa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Negatiivinen väestökehitys vaikuttaa palveluiden kysyntään alueella ja erityisesti päivähoito- ja koulupalveluiden voidaan nykyisellä kehityksellä ennustaa vähenevän. Uusi asuinalue tuo Pateniemen alueelle lisää asukkaita, mikä kasvattaa palvelujen kysyntää alueella. Esimerkiksi joukkoliikenteelle saadaan uusia käyttäjiä ja nykyiset osin lopettamisuhan alla olevat bussireitit voidaan mahdollisesti säilyttää. Pateniemenrannan kaavarungossa on palveluja varten kaksi tonttia. Pienimuotoisia palveluja voi sijoittua myös Pohjoiskärjen kerrostalokortteleihin ns. kivijalkahuoneistoihin.

  Pateniemen suuralueella on laaja palvelutarjonta: päivittäistavarakauppoja löytyy niin Pateniemen kuin Rajakylän alueilta. Herukassa on kaksi lähipalvelukeskusta. Pateniemen keskuksessa sijaitsee päivittäistavarakauppoja, palvelukeskus ja päiväkoti. Sahantien varressa sijaitsevat niin koulu (luokat 7-9) kuin kirjasto ja urheilukenttäkin.

  7. Kuinka iso asuinalue Pateniemenrannasta tulee ja millaisia asuntoja alueelle
  rakennetaan?

  Kaavarunkovaiheen suunnitelmassa alueelle on osoitettu rakennusoikeutta noin 135 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaisi  noin 2500 -3000 uutta asukasta. Asuntorakentamisen korttelialueita suunnitelmassa on yhteensä noin 27,5 hehtaaria. Lisäksi alueella on kaksi palvelurakentamisen korttelialuetta, joiden pinta-alan on yhteensä 1,5 hehtaaria. Pateniemenrannan eri alueet ovat luonteeltaan erilaisia. Alueen mitoitus ja rakenne tarkentuvat asemakaavavaiheessa.

  Eteläkärki

  Kaavarungossa Pateniemenrannan Eteläkärkeen on sijoitettu yhtiömuotoisten asuinpientalojen (esimerkiksi erillistalot) sekä omakotitalojen kortteleita. Koko alueen rakennusoikeudesta noin yksi kolmasosa sijoittuu Eteläkärkeen. Koivikon alueen rakennusoikeuden määrä on lähes yhtä suuri. Se on pientalovaltainen alue, jonne sijoittuu asuinpientalojen ja asuinrivitalojen kortteleita sekä yksi asuinkerrostalotontti ja kaksi palvelurakennusten tonttia.

  Pohjoiskärki

  Pohjoiskärki muodostaa oman kokonaisuutensa rannan tuntumaan.  Pohjoiskärkeen sjoittuvat sijoittuvat lähes kaikki alueelle tulevat kerrostalot, joiden lisäksi alueelle tulee omarantaisia omakotitalotontteja. Pohjoiskärkeen sijoittuvista kerrostaloista aukeaa merinäkymiä pientalojen ja pohjoisen viheralueen yli. Kaavarunkovaiheessa Pohjoiskärkeen on suunniteltu hieman enemmän rakennusoikeutta kuin muille alueille.

  8. Mitä tapahtuu alueella olevalle kaatopaikalle?

  Pateniemenrannan pohjoisosassa sijaitsee sahan vanha kaatopaikka, jonne on sijoitettu toiminta-aikana pääasiassa puunkuorta ja muuta puujätettä. Toiminnan päättymisen jälkeen kaatopaikalle on sijoitettu  ja sijoitetaan kunnostetuilta alueilta poistettuja lievemmin pilaantuneita pintamaita, jotka  eristetään kaatopaikan sulkumateriaalien ja puhtaan pintamaakerroksen alle.

  Kaatopaikan sulkemista on toteutettu vaiheittain. Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto on antanut  syyskuussa 2013 lupapäätöksen, jonka mukaan kaatopaikan sulkemisen on toteutettava vuoden 2016 loppuun mennessä.

  9. Mitä alueen maaperälle on tehty ja missä kunnossa se nyt on?

  Pateniemen saha-alueen maaperä on osittain pilaantunut puutavaran käsittelyssä käyttettyjen kemikaalien takia. Vuosina 1949-1984 sahalla käytettiin kesäisin Ky5-valmistetta sahatavaran sinistymisen estoon. Ky5 –valmisteessa oli tehoaineena vesiliukoisia kloorifenoleja sekä epäpuhtautena dioksiineja ja furaaneja. Lisäksi painekyllästyksessä käytettiin vuosina 1952-1990 arseenia, kromia ja kuparia sisältävää suojakyllästettä K33. Käytetyt kemikaalit pilasivat maaperää muun muassa lautojen kastelualtaan ja kyllästämön ympäristössä sekä lautatarhan pintamaassa. Sen sijaan pohjavedessä ja merisedimentissä kemikaalien pitoisuudet olivat hyvin pieniä. Sahan rantojen korottamiseen käytettiin ruoppausmassoja ja muita maa-aineksia, joihin oli sekoittunut sahausjätettä.

  Pateniemenrannan maaperää, sedimenttiä ja pohjavettä on tutkittu vuosina 1990-2013. Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden aiheuttaman riskin arviointi on tehty vuonna 2009. Saha-aluetta on kunnostettu kolmeen otteeseen,  vuosina 1996, 1999-2001 ja 2011- jatkuen edelleen  noin 20 hehtaarin alueelta. Vuosina 2011-2012 on otettu maaperästä yhteensä 202 näytettä, joiden haitta-aineiden pitoisuudet on tutkittu laboratoriossa. Kaikki maaperän tutkimukset ja puhdistukset on tehty ympäristöviranomaisten määräämien lupaehtojen mukaisesti ja viranomaisvalvonnassa.

  Pateniemenrannan alueelta on poistettu kaiken kaikkiaan maata noin 326 000 kuutiometriä, ja kunnostusalueelle on tuotu täyttömaita n. 44 000 kuutiometriä. Täyttöihin on käytetty puhtaita hiekkamaita.

  Tällä hetkellä saha-alueen kunnostetuilla osilla eli  Pateniemenrannan kaavarungon aluella, alittuvat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot. Se tarkoittaa, että alueet ovat puhtaustasoltaan sellaisia, että niiden käytölle ei ole rajoitteita. Pateniemenrannan maaperä soveltuu siis asuinkäyttöön. Sen sijaan ranta-alueella on vielä 12 hehtaaria aluetta, joka täytyy puhdistaa, jotta se soveltuu asuinkäyttöön. Samoin ns. Koivikon alueella on vielä maanpinnassa lievää pilaantuneisuutta, minkä vuoksi nämä maat joudutaan poistamaan.  Nämä  lievästi pilaantuneet pintamassat sijoitetaan suljettavalle kaatopaikalle siten, että ne eristetään puhtaan pintamaakerroksen alle.

  Lisätietoa saa Pöyry Finland Oy:n raportista: Lataa PDF-raportti klikkaamalla tästä! (1,21mb)

  10. Mitä alueen tuulisuudesta tiedetään?

  Pateniemenrannan tuuliolosuhteita on selvitetty alustavasti ilmastotilastojen, Suomen Tuuliatlaksen, Ilmatieteen laitoksen sääasemamittausten sekä tuulimallinnuksen avulla kesällä 2013. Pateniemen aluetta voidaan luonnehtia tuuliseksi. Vallitsevat tuulensuunnat ranta-alueilla ovat lounas ja kaakko. Tuulen suuntajakauma vaihtelee vuodenajoittain ja lisäksi tuuliolosuhteisiin vaikuttaa merkittävästi maa- ja merituulen vaihtelu. Asemakaavoituksen yhteydessä pyritään suunnittelun keinoin vähentämään tuulen vaikutuksia alueella.

  11. Miten Pateniemenrannasta ja -rannassa pääsee liikkumaan eri kulkuvälinein?

  Liikenteelliseltä sijainniltaan Pateniemenranta on erinomainen: moottoritie sivuaa aluetta kauempana ja alueen pääkadut sekä etelä-pohjois- että itä-länsisuunnassa sijoittuvat alueen reunalle.

  Kaavarunkovaiheen suunnitelmassa Pateniemenranta kytkeytyy nykyiseen liikenneverkkoon uuden sisääntulotien, Ojakyläntien ja Sahantien kautta. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat alueella, kun reitti jatkuu Ojankyläntieltä Sahantien kautta edelleen Pateniementielle tai Haukiputaantielle. Pateniemenrantaan on suunniteltu  kolmea pysäkkiparia. Nykyisin ja myös tulevaisuudessa aluetta sivuava joukkoliikennetarjonta on erinomainen. Eri reittien vuoroväli vaihtelee 15 minuutista – 60 minuuttiin. Tällä hetkellä pääosa joukkoliikenteestä kulkee Haukiputaantietä, jonka varren pysäkeille Pateniemenrannasta on matkaa noin kilometrin verran.

  Kevyen liikenteen verkko tulee olemaan Pateniemenrannan alueella hyvin kattava. Alueelta on suorat yhteydet nykyiseen kevyen liikenteen verkkoon Haukiputaantielle ja Sahantielle. Alueen läpi, osittain rannan tuntumaan, on osoitettu pohjois- eteläsuuntainen seudullinen kevyen liikenteen pääreitti. Tämä reitti on osa tulevaa Oulun keskustasta Virpiniemeen ulottuvaa reittiä. Suunnitelmassa oleva valaistu kuntorata halkaisee alueen itä – länsisuunnassa ja päättyy meren rantaan. Katuihin liittyvää kevyen liikenteen väylästöä täydentävät erilliset kevyen liikenteen väylät ja kivituhkaiset puistopolut. Kaikkiaan kevyelle liikenteelle osoitettuja väyliä on lähes kymmenen kilometriä.

  12. Milloin Pateniemenrantaa rakennetaan?

  Entisen saha-alueen maaperän kunnostetaan vuoden 2016 loppuun mennessä ja Pateniemenrannan uuden asuinalueen rakentaminen ajoittunee vuosille 2016– 2025.

  Pateniemenranta voidaan luontevasti toteuttaa vaiheittain, esimerkiksi kukin osa-alue omana vaiheenaan. Näin voidaan vähentää häiriöitä, joita rakentaminen saattaa aiheuttaa.

  13. Millaisia omakotitalotontteja Pateniemenrantaan tulee ja milloin niistä saa tietoa?

  Stora Enso Oyj hakee kaavoitusprojektin aikana yhteistyökumppania / -kumppaneita, jotka vastaavat alueen rakentamisesta. Tällä hetkellä alueella ei ole myöskään asemakaavaa, joka määrittää tonttien sijainnin ja käyttötarkoituksen alueella. Vastauksen voimme antaa vasta asemakaavan valmistuttua (arvio valmistumiselle vuoden 2015 loppu).

  14. Mistä saa lisätietoa?

  Nämä Pateniemenrannan kotisivut ovat alueen virallinen tiedotuskanava, joilla kerrotaan jatkuvasti, mitä alueella tapahtuu ja mitä uutta on suunnitteilla.  Mikäli et löydä vastausta ”Kysyttyä”-osiosta, voita Pateniemenrannan kotisivujen kautta lähettää myös kysymyksiä meille. Vastaamme niihin  ja useimmin kysytyt kysymykset vastauksineen julkaistaan sivuilla. Pateniemenrannasta reaaliaikaista infoa saa myös twitterin kautta, osoitteesta @Pateniemenranta. Lisätietoa kaavoituksesta ja alueen julkisista palveluista löytyy Oulun kaupungin internetsivuilta (www.ouka.fi).

 • Lähetä oma kysymyksesi


  Jos et löytänyt etsimääsi Kysyttyä-sivulta, voit jättää oman kysymyksesi täältä.